Wydawca

Biuletyn PIG 436

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 43,20 zł 43.20
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Zeszyt 1 :

 

Kształtowanie się chemizmu wód gipsowej jaskini Zołuszka (Ukraina, Mołdawia)

Wiaczesław ANDREJCZUK, Krzysztof JÓŹWIAK, Jacek RÓŻKOWSKI

 

Koncepcja odsalania wód termalnych w kontekście poprawy bilansu wodnego

Wiesław BUJAKOWSKI, Barbara TOMASZEWSKA

 

Analiza pracy ujęcia infiltracyjnego w warunkach suszy hydrologicznej

Kazimierz BURZYŃSKI, Wojciech SZPAKOWSKI

 

Izotopy uranu i radu wód pitnych aglomeracji krakowskiej

Nguyen Dinh CHAU, Paweł KASPRZYKOWSKI, Rafał SENIUTA, Jakub NOWAK, Paweł OCHMAŃSKI

 

Aktywność 210Pb w wybranych wodach podziemnych z obszaru Karpat polskich

Nguyen Dinh CHAU, Lucyna RAJCHEL, Marek DULIŃSKI

 

Wstępna ocena możliwości pozyskania wód pitnych z wapieni dewońskich w rejonie Zielonek koło Krakowa

Anna CHMURA, Mariusz CZOP, Ryszard HABRYN, Jacek MOTYKA

 

Typy chemiczne szczaw w Karpatach fliszowych a wiek wody

Józef CHOWANIEC, Wojciech CIĘŻKOWSKI, Marek DULIŃSKI, Irena JÓZEFKO, Bogusław PORWISZ, Andrzej ZUBER

 

Wybrane problemy monitoringu w zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym

Antoni CZAPNIK, Ewa JANSON, Agnieszka JASIŃSKA

 

Hydrogeologiczne aspekty zatapiania zlikwidowanej KWK Grodziec

Antoni CZAPNIK, Agnieszka JASIŃSKA

 

Warunki hydrogeologiczne złoża wapieni i margli Latosówka-Rudniki w Rudnikach koło Częstochowy

Mariusz CZOP, Martyna GUZIK, Jacek MOTYKA, Andrzej PACHOLEWSKI, Kazimierz RÓŻKOWSKI

 

Identyfikacja zmian zwierciadła wód podziemnych wskutek presji antropogenicznej w regionie wodnym Warty

Stanisław DĄBROWSKI, Witold RYNARZEWSKI, Renata STRABURZYŃSKA-JANISZEWSKA, Beata JANISZEWSKA, Andrzej PAWLAK

 

Rola częściowych równowag chemicznych w kontrolowaniu aktywności krzemu w sudeckich wodach leczniczych

Dariusz DOBRZYŃSKI

 

Ocena dystrybucji arsenu w wybranych wodach leczniczych Sudetów na podstawie filtracji membranowej i modelowania specjacyjnego

Dariusz DOBRZYŃSKI, Marcin STĘPIEŃ

 

Ocena zasilania wód podziemnych w wybranych zlewniach metodą infiltracyjną

Robert DUDA, Magdalena PASZKIEWICZ

 

Influence of hydrological drought on surface water and groundwater quantitative and qualitative parameters in the Torysa river catchment, eastern Slovakia

Miriam FENDEKOVÁ, Renáta FL’AKOVA, Valéria SLIVOVÁ, Zlatica ŽENIŠOVÁ, Peter ŠKODA, Beáta DEMETEROVÁ, Marián FENDEK, Ján GAVURNÍK, Peter NÉMETHY, David KRČMÁŘ

 

Możliwości zastosowania wybranych metod oceny podatności na zmiany w środowisku gruntowo-wodnym w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Sławomir GÓRA, Andrzej SZCZEPAŃSKI

 

Warunki hydrogeologiczne w rejonie wysadów solnych i ich znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego wykorzystania struktur solnych

Józef GÓRSKI, Marek RASAŁA

 

Zastosowanie numerycznego modelu filtracji w ocenie wpływu robót inżynierskich na wody podziemne na przykładzie planowanego tunelu między wyspami Wolin i Uznam

Jacek GURWIN, Paweł RUSZKIEWICZ

 

Ocena chemizmu oraz zagrożeń jakości wód podziemnych w zlewni górnej Liswarty

Martyna GUZIK

 

Prognoza zmian stosunków wodnych w rejonie planowanej eksploatacji złoża siarki zalegającego pod Jeziorem Osieckim k. Tarnobrzega

Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Zbigniew PANTULA

 

Naturalne warunki przepływu wód podziemnych w rejonie Leżajska, odtworzone na podstawie badań modelowych

Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Andrzej SZCZEPAŃSKI

 

Dynamika stanu retencji płytkich wód podziemnych w hydrogeologicznych jednostkach bilansowych

Piotr HERBICH, Jan PRAŻAK, Elżbieta PRZYTUŁA

 

Skład chemiczny wód podziemnych w rejonie zatopionej kopalni piasku Kuźnica Warężyńska w świetle badań modelowych

Sabina JAKÓBCZYK, Andrzej KOWALCZYK

 

Ustalenie zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych dla nowego ujęcia Wrzosy III w Toruniu

Beata JAWORSKA-SZULC

 

Zmiany reżimu hydrogeologicznego ujęć wód leczniczych w Szczawnicy pod wpływem czynników antropogenicznych

Irena JÓZEFKO, Agata TOMOŃSKA

 

Zmiany chemizmu wód w utworach krasu gipsowego na tle zmian w zagospodarowaniu terenu

Krzysztof JÓŹWIAK, Tatyana SOLOVEY

 

Ocena współczynnika efektywności barometrycznej za pomocą rejestratora pojemnościowego firmy DATAFLOW

Marek KACHNIC

 

Zastosowanie metody AHP do oceny reprezentatywności studzien głębinowych pierwszego poziomu wodonośnego

Marek KACHNIC

 

Metodyka oceny zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych rejonu Muszyny na podstawie modelowania

 w systemie ArcGIS i GMS

Jarosław KANIA, Irena JÓZEFKO, Stanisław WITCZAK

 

Wielowarstwowy regionalny model rejonu Muszyny zintegrowany w systemie ArcGIS i GMS

Jarosław KANIA, Nestor OSZCZYPKO, Stanisław WITCZAK

 

Współpraca międzynarodowa w zakresie podziemnych wód granicznych

Bogusław KAZIMIERSKI, Tomasz GIDZIŃSKI

 

Wpływ antropopresji na chemizm wód poziomu plejstoceńskiego w rejonie kopalni piasku Maczki-Bór w świetle badań modelowych

Jolanta KAŹMIERCZAK, Sabina JAKÓBCZYK, Andrzej KOWALCZYK

 

Zmiany głównych parametrów eksploatacyjnych wód leczniczych z wybranych uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej jako skutek anomalnych opadów w latach 1997–1998

Barbara KIEŁCZAWA, Marta KRAWCZYK

 

Wybrane aspekty zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego w procesie zamykania składowisk odpadów komunalnych

Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Janusz MAZUREK

 

Ocena wpływu zmiany próbobiorcy na niepewność związaną z opróbowaniem w monitoringu wód podziemnych

Ewa KMIECIK, Katarzyna PODGÓRNI

 

Ocena niepewności oznaczeń wskaźników chemicznych wód na podstawie granicy wykrywalności (LOD)
i praktycznej granicy wykrywalności (PLOD)

Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA

 

Zaburzenia naturalnego układu pola hydrodynamicznego jako odwzorowanie uskoku w rejonie Czekarzewic (województwo świętokrzyskie)

Marcin KOS

 

Geneza siarczanów w głębokim plejstoceńskim poziomie wodonośnym w rejonie Wysokiej na podstawie

badań izotopowych i mikrobiologicznych

Tomasz KOTOWSKI, Aleksandra BURKOWSKA

 

Analiza stanów wód podziemnych na obszarach podmokłych na przykładzie obserwacji w Kampinoskim Parku Narodowym

Ewa KROGULEC, Anna ANDRZEJEWSKA, Anna FURMANKOWSKA, Sebastian ZABŁOCKI

 

Wpływ skali rozpoznania na ocenę podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia na przykładzie badań w Kampinoskim Parku Narodowym

Ewa KROGULEC, Joanna TRZECIAK

 

 


Zeszyt 2 :

 

Zmiany w dopływie wody do centralnej pompowni Bolko w Bytomiu

Janusz KROPKA

 

Analiza regresji izoterm sorpcji jonów miedzi i kadmu na iłach smektytowych

Joanna KYZIOŁ-KOMOSIŃSKA, Magdalena PAJĄK

 

Charakterystyka opróżniania zbiornika wód szczelinowych głębokiego krążenia na przykładzie złoża wód termalnych Lądka-Zdroju

Elżbieta LIBER

 

Wstępna analiza stabilności składników chemicznych i ocena trendów zmian jakości wód leczniczych Solca-Zdroju

Iwona LIPIEC

 

Zadania środowiska hydrogeologów w budowie infrastruktury INSPIRE

Janusz MICHALAK

 

Krajowy program badawczy państwowej służby hydrogeologicznej „Wykonanie programów i dokumentacji geologicznych określających warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy” – założenia, metodyka i realizacja

Józef MIKOŁAJKÓW, Lesław SKRZYPCZYK

 

Procedura kalibracji wieloparametrycznego modelu migracji znaczników przez próbkę gruntu

Monika OKOŃSKA

 

Weryfikacja zasięgu leja depresji wokół ujęć w dolinie Supraśli na podstawie numerycznego modelu przepływu wód podziemnych

Grzegorz OLESIUK, Krzysztof MAJER

 

Powstawanie i neutralizacja kwaśnych wód w kopalni Niwka-Modrzejów na Górnym Śląsku

Irena PLUTA

 

Strefowość hydrogeochemiczna i pochodzenie wód w rejonach obszarów górniczych kopalń Kazimierz-Juliusz i Ziemowit

Irena PLUTA, Jan MERTAS, Franciszek DZIENDZIEL, Marcin WĘGLORZ

 

Uwarunkowania prowadzenia rekultywacji wodnej na terenach poeksploatacyjnych na przykładzie zbiornika wodnego Przykona

Krzysztof POLAK, Jerzy KLICH

 

Analiza czynników formujących skład chemiczny wód podziemnych na stacjach badawczych w Warszawie i Radostowie

Dorota POROWSKA, Jerzy J. MAŁECKI

 

Pojemność wymiany kationów osadów plejstocenu i wpływ wymiany jonowej na skład chemiczny wód podziemnych w dolinie kopalnej w rejonie Raciborza

Karolina POTOCZNY, Konrad MIOTLIŃSKI, Andrzej KOWALCZYK

 

Geneza i rozprzestrzenienie wód z wysoką zawartością fluoru w GZWP nr 338 Paczków–Niemodlin

Lidia RAZOWSKA-JAWOREK, Joanna CUDAK

 

Środowisko hydrogeologiczne utworów badenu zachodniej części zapadliska przedkarpackiego

Andrzej RÓŻKOWSKI

 

Geneza i chemizm składu gazowego wód podziemnych w bloku górnośląskim

Andrzej RÓŻKOWSKI, Ewelina ZAWADZKA

 

Charakterystyka hydrogeochemiczna utworów triasu górnego w rejonie Woźnik (otwór badawczy K-1)

Hanna RUBIN, Krystyn RUBIN

 

Warunki hydrogeologiczne utworów triasu górnego na obszarze GZWP Lubliniec–Myszków

Hanna RUBIN, Krystyn RUBIN

 

Uwarunkowania i zadania w projekcie strategii gospodarowania wodami w Polsce

Andrzej SADURSKI

 

Ocena hydrogeochemicznego współdziałania wód podziemnych rynny brwinowskiej i niecki mazowieckiej na podstawie modelowania dróg reakcji

Katarzyna SAWICKA

 

Szczegółowy model struktury 3D zbiornika GZWP Gliwice nr 330

Sławomir SITEK, Andrzej KOWALCZYK, Zbigniew MAŁOLEPSZY

 

Tło hydrochemiczne wód w zlewni górnej Wołosatki w Bieszczadach Wysokich

Janusz SIWEK, Bartłomiej RZONCA

 

Dynamiczne testy wymywalności zanieczyszczeń z odpadów hutniczych Huty Katowice

Marek SOŁTYSIAK

 

Zmiany jakości wód podziemnych i powierzchniowych w wyniku kontaktu wód infiltracyjnych i zalewowych z obwałowaniem nasypu hydrotechnicznego wykonanego z odpadów górnictwa węglowego

Sebastian STEFANIAK, Irena TWARDOWSKA

 

Ocena stanu wód podziemnych zlewni Koprzywianki w świetle nowych przepisów prawnych

Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Tadeusz SZKLARCZYK, Monika STACH-KALARUS

 

Ocena stabilności składu chemicznego wód leczniczych ze Zdroju Głównego w Krzeszowicach

Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA, Ewa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA

 

Metodyczne uwarunkowania wydzieleń JCWPd na przykładzie obszaru RZGW Kraków

Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK

 

Agresywność wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Białego Potoku (Tatry Zachodnie)

Marzena SZOSTAKIEWICZ-HOŁOWNIA

 

Hydrogeochemia szczaw zapadliska Kudowy

Beata WIKTOROWICZ

 

Charakterystyka hydrogeochemiczna wód leczniczych Rabki-Zdroju

Beata WIKTOROWICZ, Katarzyna KARWACKA

 

Uwagi o monitoringu wód podziemnych dla składowisk odpadów komunalnych

Andrzej J. WITKOWSKI

 

Jakość wód podziemnych na obszarze zasilania ujęcia infiltracyjnego Świerczków w Tarnowie

Grzegorz WOJTAL, Andrzej KOWALCZYK, Tadeusz RZEPECKI

 

Przykład wykorzystania danych z monitoringu wód podziemnych do oceny wpływu elektrowni wodnych na środowisko

Magdalena WORSA-KOZAK, Andrzej KOTOWSKI

Robert ZDECHLIK, Alicja KARPIŃSKA

Warunki hydrogeologiczne w gminie Przemyśl

Robert ZDECHLIK, Alicja KARPIŃSKA

 

Kilka uwag o modelowaniu filtracji wód podziemnych

Robert ZDECHLIK, Ryszard KULMA

 

Ultrafiltracja i diageneza jako ważne procesy formujące skład izotopowy i chemiczny wody w niektórych basenach sedymentacyjnych

Andrzej ZUBER, Józef CHOWANIEC

 

Wydzielanie się gazów z wód podziemnych

Stanisław ŻAK

 

Ocena poziomu wymycia azotanów do wód podziemnych na podstawie badań w małych zlewniach rolniczych

Anna ŻUREK

 

 

Szczegóły

rok wydania 2009
okładka twarda
autor Opracowanie zbiorowe
ilość stron 595
ISSN 0867-6143
język wydania polski
format A4

Opinie o produkcie (0)

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PIG-PIB w celach marketingowych tj. informacji przesyłanych newsletterem.
Nowości
Przegląd Geologiczny 2022/07
Przegląd Geologiczny 2022/07

12,60 zł

egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl